Wychowanie do kultury wolnego czasu

Wychowanie do kultury wolnego czasu, realizowane zwłaszcza w rodzinie oraz w ramach pracy pozalekcyjnej w szkole i działalności pozaszkolnej, ma na celu kształtowanie pozytywnych upodobań i zainteresowań, wyrabianie umiejętności i nawyków kulturalnego spędzania wolnego czasu. Jest więc procesem, który dąży do ukształtowania prawidłowego stylu życia młodego pokolenia, charakteryzującego się przede wszystkim umiejętnością czynnego wypoczynku oraz aktywnym udziałem w życiu kulturalnym[1].

Rodzi się pilna potrzeba włączenia wszystkich możliwych instytucji społecznych, a szczególnie rodziny, szkoły, placówek wychowania pozaszkolnego, organizacji młodzieżowych do realizacji idei wychowania do wolnego czasu. Jeśli wychowanie to ma być skuteczne, musi mieć charakter scalonych i spójnych oddziaływań skierowanych na dzieci i młodzież. Niestety, jak dotąd, pomimo rangi i znaczenia problemu, jednostki te bardzo rzadko podejmują wspólne starania o to, aby młodzi właściwie rozumieli i organizowali czas wolny. Można wyraźnie zaobserwować zwiększający się brak możliwości spędzania czasu wolnego w sposób atrakcyjny i urozmaicony, a przecież jak mówi przysłowie – nad czas stracony bowiem nic bardziej nie boli.

[1]              H. Gąsior, op. cit., s. 141.

Reklamy
Opublikowano prace | Otagowano | Dodaj komentarz

Wychowanie do rekreacji i przez rekreację

Wychowanie do rekreacji i przez rekreację jest ważne nie tylko z punktu widzenia wszechstronnego wychowania jednostki, ale posiada wysoki walor społeczny, gdyż właśnie ono w dużym stopniu decyduje o tym, czy współczesne społeczeństwo będzie społeczeństwem nie tylko dobrze pracującym, ale właściwie i kulturalnie wypoczywającym. Wychowanie do rekreacji realizowane jest od pierwszych dni życiowej edukacji jednostki, rozpoczyna się w wieku przedszkolnym i powinno być kontynuowane przez całe życie[1]. Dziecko najpierw w rodzinie, a później w szkole i innych instytucjach uczy się sposobów takiego organizowania wypoczynku, by rozwijał się intelekt oraz rozbudzały się zainteresowania.                                                                                                                         Podstawową metodą wychowania w czasie wolnym są zainteresowania dzieci, a jej składnikami określone wzorce zachowań. Wartość wychowawczą i kształcącą nadają im treści respektowane przez dzieci i młodzież. Zajęcia w wolnym czasie, przez atrakcyjność tych wzorców, w dużej mierze rozbudzają wolę do samowychowania, samokształcenia oraz doskonalenia[2]. Zainteresowania to przede wszystkim aktywność poznawcza jednostki skierowana na określoną czynność, polegająca na tym, że się w otaczającym świecie dostrzega określone zjawiska i problemy (stanowiące treść zainteresowań), że się chce je dobrze zbadać, poznać, zrozumieć i że się samodzielnie z uporem, wbrew przeszkodom dąży do tego[3].

[1]             S. Czajka, Z problemów czasu wolnego, CRZZ, Warszawa 1999.

[2]              M. Walczak, Wychowanie do wolnego czasu, Zielona Góra 2001, s. 20.

[3]              B. Domańska, J. Felisiak, A kiedy mają wolny czas, Warszawa 1999, s. 44.

Opublikowano prace | Otagowano | Dodaj komentarz

METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE

„Elementem rozróżniającym (…) dwa rodzaje poznania rzeczywistości jest między innymi to, że w badaniu naukowym przestrzegamy rygorystycznie szeregu warunków metodologicznych, które mają nas chronić przed uzyskiwaniem „skrzywionych” subiektywnie obrazów rzeczywistości. W badaniu naukowym eliminuje się działanie czynnika subiektywnego różnic, między innymi przez stosowaniem naukowych metod poznawania”. [23]

Metodologia jako dyscyplina każdej nauki posługuje się podstawową terminologią, do której zalicza się pojęcia: metoda, technika, narzędzia badawcze. Jedna z zasad metodologii nauk empirycznych domaga się jednoznacznego określenia pojęć. [24] Jednak pojęcia mają częstokroć charakter nieprecyzyjny, zmienny, płynny. Pedagogowie oraz przedstawiciele innych nauk humanistycznych nie są jednomyślni w ustaleniach teoretycznych dotyczących metody badań i techniki badawczej. Definicje podstawowych pojęć metodologii formułują naukowcy różnorodnie, w zależności od przedmiotu i celu badań.

Wincenty Okoń pod pojęciem metody badań pedagogicznych rozumie „ogół sposobów działania, które zmierzają do ustalenia charakteru pedagogiki jako nauki, jej przedmiotu, rodzajów i sposobów badań, sposobów wyrażania twierdzeń pedagogicznych”. [25]

Socjolog Stefan Nowak traktuje metodę naukową jako „określony, powtarzalny sposób rozwiązywania pewnego typu problemu naukowego”. [26]

Psycholog Tadeusz Tomaszewski uważa, podobnie jak S. Nowak, iż „metoda naukowa jest to sposób dochodzenia do twierdzeń uzasadnionych i sprawdzonych”, a więc „zespół czynności, które należy wykonać i procesów, które muszą się odbyć, aby można było uzyskać uzasadnione i sprawdzone twierdzenie o badanych faktach”. [27]

Zdaniem W. Zaczyńskiego „metodę definiuje się zazwyczaj przez podawanie jej równoważnika – sposób, a więc metoda, to sposób poznawania (…). W badaniu naukowym nie posługujemy się dowolnymi sposobami, lecz sposobami celowo dobranymi i zaplanowanymi łącznie”. [28] Sposób badania powinien być dopasowany do celu i do przedmiotu badania. Stąd każda dyscyplina naukowa posiada własny zespół metod badawczych.

Aleksander Kamiński podaje, że metoda to „zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego”. [29] Autor uważa, że metody badawcze są to sposoby zaplanowania i realizowania procesu badawczego. Stoi na stanowisku, że metoda jest zależna od problematyki. Musi być plastyczna, uległa wyobraźni badacza, adekwatna do hipotezy roboczej.

  1. Kotarbiński podaje „… przez metodę rozumiemy sposób systematycznie stosowany w danym przypadku z intencją zastosowania go także przy ewentualnym powtórzeniu się analogicznego zadania”. [30]

Reasumując rozważanie na temat metod badania naukowego można powiedzieć, że są to określone, celowe, planowe, obiektywne, dokładne i wyczerpujące sposoby poznawania wybranego wycinka rzeczywistości.

Oprócz pojęcia „metody” do podstawowych terminów metodologii badań pedagogicznych należą pojęcia: technika badań i narzędzie badawcze.

Techniką badań nazywamy czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów. [31] Są to zatem czynności określone doborem odpowiedniej metody i przez nią uwarunkowane. Technika, w sensie rzeczowym, jest pojęciem o węższym zakresie niż metoda, ogranicza się bowiem do czynności pojedynczych lub do kilku czynności jednorodnych. Z techniką badawczą bywa często mylone „narzędzie badawcze”, które służy jedynie do realizacji wybranej techniki badań, jest więc instrumentem służącym do technicznego gromadzenia danych z badań. Kontynuując rozważania na temat terminów metodologii badań pedagogicznych należy stwierdzić, że metoda jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do techniki i narzędzia badawczego. Narzędzie posiada najwęższy zakres i jest podrzędne zarówno do metody jak i techniki badawczej. Wymienione terminy zachowują względem siebie określony stosunek zakresowy.

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano , | Dodaj komentarz

AFIRMACJA ŻYCIA DZIECKA

Stefan Szuman kochał życie we wszelkich jego przejawach. Dzieło, które potwierdziło jego miłość to „Afirmacja życia”. Pisał: „jest rzeczą ważną i niezbędną, żeby stosunek człowieka do życia był w zasadzie pozytywny, przeważnie radosny i w miarę optymistyczny”. [53]

Radość, która nam towarzyszy w życiu jest naturalną „afirmacją”, względnie potwierdzeniem życia. „Taki dojrzały, pozytywny stosunek do życia, jest zarazem koniecznym warunkiem egzystencji posiadającej poczucie swego sensu” [54] pisał Stefan Szuman.

Zatem afirmacja jest jednym z najważniejszych i najistotniejszych problemów wychowania dziecka, później człowieka dorosłego. Nauczyciel wychowawca powinien rozbudzić i ugruntować pozytywny stosunek do życia, pod warunkiem, że sam taki posiada. Dzięki takim działaniom kształtuje się jednostki duchowo dojrzałe, użyteczne.

Sens życiu nadają cele tkwiące w nim samym, więc celem egzystencji ludzkiej nie może być urzeczywistnianie idei wyłącznie transcedentnych, wrogich życiu.

Człowiek kochający życie dąży do postępu, do doskonałości, chce walczyć o coś w życiu, jest zainteresowany i ciekawy tego, co wydarzy się. „O ludziach, w których te dążenia i przeżycia są silne, mówimy, że posiadają zmysł życia. Zmysł ten jest zasadniczym motywem radości życia” [55] – tak napisał profesor w „Afirmacji życia”.

Takie zachowania i dążenia obserwuję u dzieci w klasach młodszych. Dzieci spontanicznie reagują podczas zabaw. Dla nich wszystko jest nowe, nie pozbawione treści, wyrazu, nie analizują sytuacji. Zainteresowane są tym, co robią, ciekawi je życie, są bardzo twórcze. Zauważyć to można podczas zajęć przeprowadzanych w szkole. Ich zachowania wynikają głównie z tego, że nie snują refleksji związanych z życiem, nie mają smutnych doświadczeń, nie postrzegają więc świata jak dorośli. Odbierają otaczającą rzeczywistość bardzo spontanicznie, naturalnie. Na swój dziecinny sposób – nieskrępowanie. Ich postrzeganiem nie rządzą żadne reguły, przemyślenia. „Radość życia jest naturalną, pierwotną właściwością zdrowego, naiwnego dziecka” [56] , pod warunkiem, że wychowuje się w normalnych warunkach. Dla Stefana Szumana pierwotna radość życia jest również nieświadomym motywem potwierdzenia życia. Dobry nastrój, pogodne usposobienie przyczynia się do tego, że życie staje się piękne i dobre. Dzieci wówczas są roześmiane. Komplikacje i zawody nie wywołują u dzieci zniechęcenia. Wszystkie niepozytywne reakcje takie jak: złość, zawstydzenie nie trwają długą i mijają bez głębszych śladów.

Warto jednak wspomnieć o dzieciach, którym beztroskie, pogodne poczucie rzeczywistości zaćmiono konfliktami narzuconymi przez świat dorosłych. Takie dzieci są nachmurzone, urażone, ciągle obrażone.

Zabawa dziecka jest kolejnym potwierdzeniem życia. Profesor Szuman tak to przedstawia: „potwierdza wartość życia jako okazję bawienia się i życie staje się dlań boiskiem, na którym w zabawie wyładowuje swoją domagającą się wyrazu aktywność”. [57] Dziecko bawi się, bo cieszy się życiem w sposób bezpośredni, pełen świeżości i po to, by tę bezpośredniość i świeżość zachować i zasilać. Takie są właśnie dzieci w klasach młodszych: beztroskie, spontaniczne, aktywne, pełne radości i żyjące teraźniejszością. Dla dzieci przyszłość i przeszłość są w silnym związku z teraźniejszością.

Dziecko nie docieka sensu i celu życia odbiera je jako całość, chłonie je bez refleksji i zastanawiania się. Rzeczywistość dla dziecka wydaje się czymś najzupełniej prostym, łatwym: „tak więc w duszy dziecięcej nie ma niepokoju i problematyczności, która cechuje dojrzałą psyche stygmatem nieukojenia i tęsknoty mistycznej. Dziecko wrośnięte naiwne w życiu jest naiwne pogodne i pewne siebie. Żyje całą pełnią i nie zastanawia się po co i dlaczego żyje”. [58]

Wszystko, co dla dorosłych straciło urok i jest nudne, dla dzieci jest nowe, piękne, jeszcze nie poznane. Za Stefanem Szumanem można powiedzieć, „że dziecko potwierdza naiwne życie dzięki swemu temperamentowi, swej świeżości, swej żądzy czynu i zdolności bawienia się. Prawem dziecka jest życie w taki właśnie sposób, bez zapuszczania się w zawiłe głębie i wyżyny życia, bez poszukiwania istniejących obok życia wypełnień, przyczyn, celów i zagadnień”. [59]

Pytanie o sens życia, chęć zgłębienia życia zaczyna pojawiać się, gdy dziecko przechodzi w wiek młodzieńczy. Wówczas właśnie rodzą się refleksje i problemy. Wiek ten, oprócz żywiołowego, zmysłowego przeżywania potęgi i głębi życia, przynosi również negację, nieśmiałość i niespokojne poszukiwania sensu życia. W okresie tym pełno skrajności, bo obok pędu do życia rodzi się ból życia. Młodzi dostrzegają, że życie przestaje być naiwne, sielskie, a staje się enigmatyczne, osnute tajemnicą. Tragizm egzystencji ludzkiej staje się problemem. Człowiek młody zdaje sobie sprawę z nieuniknionego kresu, z granicy, z czasowości życia – ze śmierci. Młodzi ludzie cierpią nie mogąc znaleźć sensu życia. „Człowiek dojrzewający błąka się i błądzi na burzliwych falach życia, po których tak beztrosko mknęły jego dziecięce lata” [60] – tak napisał profesor Szuman. Niewątpliwie miał rację, bo okres młodzieńczy pełen jest rozterek, niepewności, zawodów czy cierpień wynikających z poszukiwań sensu życia i jego ograniczoności.

Okres dzieciństwa i wiek młodzieńczy przygotowują do afirmującej lub negującej postawy wobec życia, nie ustalają jej. Dla ludzi przyjmujących negację życia śmierć jest „karmicielką życia”, bo żyją w strachu przed śmiercią, żyją, by jej uniknąć, wegetują bez osobowości. Takie istnienie jest prymitywne, nieuduchowione, a przecież afirmacja to nic innego jak zjawisko duchowej dojrzałości.

Najgorsza forma negacji powstaje na tle negacji sensu życia. Do emocjonalnych motywów należy zniechęcenie do życia mające swe źródło w znużeniu, w przemęczeniu, w zaniku zainteresowań życiowych, w beznadziejności, w uczuciu monotonii i pustki istnienia. Racjonalnym motywem jest rozpacz spowodowana utratą wiary w życie i zasadnicze zwątpienie w sens istnienia. Według profesora człowiek zblazowany nie dostrzega dookoła siebie rzeczy nowych, interesujących. Wszystko dla niego jest nudne i znane. Przypuszczam, że życie takiego człowieka jest szare, monotonne i pozbawione treści. Uważam również, że często postawę zblazowania przyjmuje młodzież, której przychodzi wszystko bez trudu, która może realizować swoje marzenia bez zastanawiania się skąd się biorą na to środki, której rodzice realizują wszystkie „zachcianki” bez dociekania słuszności wyboru. Dla takich właśnie zblazowanych ludzi życie nie przedstawia żadnej wartości, szczególnie życie osób drugich.

Przeciwieństwem negacji życia jest jego afirmacja, co profesor nazywa także wtórnym potwierdzeniem życia. Afirmacja nie jest równoznaczna z optymizmem. „Dojrzała, zasadnicza afirmacja życia nie tylko nie jest absolutną negacją uzasadnienia pesymizmu, ale wprost bez współudziału pesymizmu rozwinąć się nie może. Dojrzały, pozytywny stosunek do życia jest przezwyciężeniem i opanowaniem (…) uzasadnionego, osobistego pesymizmu, nie zaś spychaniem pesymizmu do podświadomości, względnie przeczeniem jego istnienia”. [61]

Życie człowieka jest działaniem, a nie rozmyślaniem. Radość życia jest naturalnym zjawiskiem towarzyszącym nam od lat najmłodszych. Przyczynia się do twórczego działania, które zostaje uwiecznione nagrodą. Nagroda zaś staje się kolejną podnietą, kolejnym zachęceniem do podejmowania następnych działań. Należy znajdować sobie zadania, które mogą być w życiu zrealizowane. Dziecko dąży do zadań i celów bezpośrednich, teraźniejszych, zaś człowiek dorosły wybiega w przyszłość. Życie jego staje się pełne tęsknoty, nadziei. On nie może żyć teraźniejszością, bo w miarę jak staje się starszy i dojrzalszy traci zdolność naiwnego cieszenia się chwilą. Zbliża się bardziej do koncepcji i realizacji planów, celów, mających być spełnieniem jego dojrzałego istnienia. Powodzenie naszych dojrzałych działań wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie. Niepowodzenia zaś zniechęcają marzycieli, a dodatnio wpływają na ludzi ambitnych mobilizując ich do efektywniejszego działania.

Sztuka życia polega na naturalnym, pozbawionym sztuczności, spontanicznym życiu. Obcowanie z naturą, podziwianie jej, bezpretensjonalne życie towarzyskie, muzyka, sztuka, poezja i przyjaźń mogą nas nauczyć jak żyć.

Profesor Stefan Szuman wyróżnił trzy drogi do afirmacji życia. Pierwsza jest emocjonalną. Polega na odbiorze życia jako daru wartościowego i rozumnego. Jeżeli potrafi nas wzmacniać, potrafimy przeżywać życie i dostrzegać jego pozytywną wartość. W ten sposób żyjemy jako cząstka wszechogarniającej całości. Druga droga to umiłowanie celu i zadania, które chcemy wykonać. Zadania traktujemy jako cele naszych realnych zamierzeń, dążeń, pracy, działalności, twórczości, czy wysiłków życiowych. Wśród zadań tych należy wymienić także rozwijanie naszych wrodzonych talentów, uzdolnień, czyli rozwój naszej osobowości. To właśnie rozkwit duszy staje się zadaniem, celem, ideałem. Życie dzięki temu nabiera sensu. Ostatnia droga polegająca, według profesora na znajdowaniu sensu w życiu ma charakter transcendentalny – sensu szukamy poza życiem indywidualnym. Znalezienie sensu na tej drodze równoznaczne jest z miłością do bliźniego, ojczyzny. Człowiek zdolny jest wówczas do współodczuwania szczęścia i cierpień ludzkich.

Dla wielu ludzi dojrzałych duchowo potwierdzenie życia jest naturalnym wynikiem prowadzonej dojrzałości. Afirmacja życia „jest rezultatem bohaterskiego przezwyciężenia pesymizmu i wtórnego pogodnego powrotu na łono życia, nie zaś łatwym optymizmem” [62] – dla profesora Szumana.

Dzisiejsza cywilizacja kojarzy się z przemocą i agresją, dlatego nauczyciele, wychowawcy mający talent pedagogiczny powinni tak kierować swoimi wychowankami, aby ci odnajdywali te właściwe drogi, bo w każdym człowieku istnieje podstawowe umiłowanie życia …

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz

POJĘCIE BADANIA NAUKOWEGO

Potrzeby praktyczne zmusiły ludzi do szukania coraz doskonalszych i skuteczniejszych sposobów poznawania rzeczy i zjawisk. W ten sposób poznawanie potocznie przekształciło się w badanie naukowe, które nie jest niczym innym jak celowym poznawaniem wybranego wycinka rzeczywistości przyrodniczej, społecznej, czy kulturowej. Opracowane na podstawie tych badań wnioski dały początek nauce, która zdaniem W. Zaczyńskiego, „jest systemem społecznie wypracowanych sądów o rzeczywistości, sądów dowiedzionych i sprawdzonych, słowem – prawdziwych”. [21]

Wiedza o świecie, gromadzona przez wieki przez człowieka przybrała takie rozmiary, iż przyswojenie jej przez jednostkę nie jest możliwe. Nauka podzieliła się na szereg specjalności. Każda z nich posiada własny przedmiot badań i specyficzne dla niego sposoby badania naukowego.

Badanie naukowe oraz małe próby badawcze należą do złożonej sfery ludzkiej działalności. Prowadzą one zawsze do rozwiązywania określonego problemu. Składają się z szeregu etapów, które wymagają odpowiedniego w każdym szczególe przygotowania.

Zaczyński wyróżnia siedem etapów badania naukowego:

  1. Etap sytuacji problemowej – występuje w momencie zetknięcia się człowieka z trudnością wraz z uświadomieniem sobie jej charakteru. Trudności tej człowiek nie jest w stanie przezwyciężyć, pomimo posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych. W sytuacji problemowej jednostka ma do czynienia z trudnością wynikającą z braku rozpoznania naukowego określonego wycinka rzeczywistości, w której to przypadło jej działać.
  2. Etap formułowania problemu – to nic innego jak stawianie pytań, najpierw ogólnych, a następnie coraz bardziej szczegółowych. Pytania te są słownym sformułowaniem dostrzeżonych trudności, a jednocześnie dobrowolnie obranymi zadaniami poznawczymi.
  3. Etap formułowania hipotezy roboczej – następuje w wyniku syntezy krytycznej analizy literatury oraz własnych twórczych pomysłów. Pojawia się wówczas ostateczna koncepcja badań, której punktem wyjściowym jest hipoteza robocza, podlegająca w dalszych badaniach weryfikacji. Zdaniem W. Zaczyńskiego „hipoteza robocza jest założeniem przypuszczalnych zależności, jakie zachodzą między wybranymi zmiennymi”. [22]
  4. Etap przewidywania skutków – stanowi wstępną, czysto rozumową weryfikację hipotezy, polegającą na szukaniu zgodności przewidywanych skutków z już znanymi i stwierdzonymi faktami nauki. Istnieją tak proste hipotezy, że ich słuszności nie trzeba dochodzić na drodze długich i żmudnych badań, bowiem znajduje się ona w otaczającej nas rzeczywistości. Jednak niejednokrotnie zdarza się, że analizowane przez nas fakty są niezgodne z przyjętą hipotezą. zachodzi wówczas konieczność postawienia następnej, by pasowała ona zarówno do starych jak i nowych danych. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że sugestywność i logiczna poprawność przewidywań nie jest wystarczającym dowodem prawdziwości przyjętego założenia. Tym dowodem jest tylko i wyłącznie zgodność przewidywanych następstw z doświadczeniem. Należy w swoich badaniach przewidzieć wszystko, bowiem jest to warunek powodzenia prowadzonej pracy.
  5. Etap weryfikacji hipotezy – polega na konfrontacji przypuszczeń i przewidywań z rzeczywistym przebiegiem interesujących w danym, konkretnym badaniu zdarzeń. Sprawdzenie słuszności hipotezy jest czynnością złożoną, wymagającą wiele czasu. W związku z tym należy sporządzić plan badań, uwzględniając w nim: osoby badane, przedmiot badania, czas i miejsce prowadzenia badań, zdefiniowanie i charakterystykę zjawisk badanych oraz wybór metody badania. Aby badania dały prawidłowy obraz badanej rzeczywistości, czy określonego ich wycinka, wymaga się doprowadzenia ich do końca. Zdarza się, że badania mogą być niezupełne, niewyczerpujące na skutek niedoskonałości narzędzi badawczych.
  6. Sprawdzenie słuszności rozwiązań – ma na celu wykluczenie możliwości pomyłek lub błędów fazy poprzedniej. W zależności od cech przedmiotu sprawdzenie jest bądź jakościowe, bądź ilościowe. Determinuje je fakt, czy dane można policzyć i zmierzyć, czy tylko opisać.

7.   Wnioskowanie końcowe – jest etapem rozumowania uogólniającego. W oparciu o porównawcze i syntetyczne zestawienie wyników jakościowych i ilościowych, oraz po stwierdzeniu, że wyniki są prawidłowe, przystępujemy do tworzenia uogólnień teoretycznych lub wniosków w postaci wskazań praktycznych. Poprawność wniosku finalizującego badania zależy od ścisłego przestrzegania warunków wnioskowania indukcyjnego oraz od rzetelności w pracy we wszystkich poprzednich etapach.

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz

STEFAN SZUMAN – UCZONY I ARTYSTA

Profesor zajmował się naukami o wychowaniu i to go charakteryzuje jako uczonego bliskiego ludziom i nauczycielom oraz jako pedagoga. Poznawanie i działanie czy poszczególne dyspozycje dziecka, młodego człowieka traktował Szuman jako drogę wiodącą do poznania całego człowieka. „Moje studia – pisał – nad naturą, osobowością i charakterem człowieka dążą do stworzenia ogólnej wiedzy o ludzkim organizmie duchowym, o jego strukturze i funkcjonowaniu w zetknięciu się ze światem zewnętrzntm. Tak pojęta charakterologia jest nauką dla człowieka fundamentalną, bo pozwala mu zrozumieć samego siebie”. [84] Uważał, że podstawę rozwoju osobowości stanowi biologiczna natura człowieka i każdy rozwija własny świat idei, zasad, przekonań. Dojrzewa do uczestnictwa w kulturze duchowej ludzkości.

Świat dzieci jest „jednolity”, dlatego łatwiej jest pracować z nimi nad kształtowaniem osobowości i charakteru. Wychowawca jednak musi mieć duży autorytet u swoich podopiecznych. Zgadzam się z profesorem Szumanem, rzeczywiście w klasach młodszych dobrze kształtuje i modeluje się dzieci. Są one spontaniczne, szczere, oddane. Bezkrytycznie patrzą na swojego wychowawcę. Często tak jest, że autorytet nauczyciela jest większy od autorytetu rodziców. Mając tak wielką siłę nauczyciel musi pamiętać, że jest autonomiczną jednostką wychowującą, która uczy i wychowuje zawsze swoim niepowtarzalnym stylem i swoją manierą, swoją osobowością, a wychowuje tylko wówczas gdy jego osobowość staje się coraz bogatsza w doświadczenia.

Sam profesor to pedagog o wielkiej osobowości. Dobroczynnie wpływał na wielu uczonych nie związanych z nim bezpośrednio. Taki pozytywny wpływ miał na Włodzimierza Szewczuka, który napisał: „kiedy znalazłem się na sali wykładowej, profesor Szuman już wykładał. Niskiego wzrostu, pyknicznej budowy, z twarzą artysty. Pierwsza moja myśl: na pewno lubi muzykę. Nie myliłem się. Na razie słuchałem wykładu. Rwany język, czasami niedokończone zdania, nawroty do porzuconych wątków, długie pauzy. Wnet jednak byłem wmyślony w treść wykładu tak, że nie słyszałem przerw, niedokończeń, nawrotów. Muszę powiedzieć szczerze, że gdyby mi ktoś później zaproponował podanie treści wykładu, prawdopodobnie byłbym w kłopocie. Ale za wykład i za wiele następnych byłem profesorowi wdzięczny, jak wdzięczni byli wszyscy, którzy go słuchali”. [85]

Profesor Szuman to także dusza artystyczna. Wśród czynników kształtujących charakter i osobowość umieszczał sztukę i twórczość. Zajmował się badaniem myślenia twórczego, które pojawia się w procesie rozwiązywania zagadnień w szkole.

Jednak najwięcej czasu poświęcił badaniom i pracom dotyczącym twórczości artystycznej dzieci i wychowaniu przez sztukę. Zauważył, że nauka rysunku w szkole powinna być przystosowana do naturalnej twórczości rysunkowej dzieci, a twórczość tę powinno się potęgować.

Profesor zajmował się sztuką dla dziecka. Sztuką taką są ilustracje w książkach dla dzieci. Ich miejsce w edukacji polega na tym, że „dziecko uczy się i rozwija swój umysł najpierw za pośrednictwem obrazków, a potem dopiero za pośrednictwem słowa czytanego w książce”. [86]

Stefan Szuman to człowiek kochający życie. Potrafił zachwycać się urodą człowieka, bowiem szerzej rozumiał wychowanie estetyczne. Według niego uroda to nipowtarzalne dzieło sztuki. Oprócz urody duszy, ciała istnieje jeszcze uroda życia „co własne oblicze posiada i duszę nim raduje”.

Innym przejawem miłości do życia jest stosunek do śmierci. Według profesora „w spotkaniu ze śmiercią” człowiek dostrzega wieczność i ta właśnie świadomość śmierci czyni go w pełni człowiekiem. Do śmierci musi się człowiek pozytywnie ustosunkować, powinien nawet, wyjść na jej spotkanie”. Do tego też przygotowują różne religie, każda na swój sposób. Wtedy jednak, kiegy człowiek „potrafi znaleźć w otaczającej go rzeczywistości, a także i w sobie, wartości bardziej istotne od samego istnienia i utrzymania się przy życiu – śmierć przestaje być dla niego największym złem”. [87]

Ten krótki wywód ukazuje duszę profesora Szumana. To pedagog bardzo wrażliwy, dokładnie studiujący człowieka i jego zachowanie, to człowiek, który swoje kontakty z młodymi ludźmi, z dziećmi opierał na swoich wieloletnich obserwacjach, doświadczeniach a tym samym znajomości psychiki ludzkiej.

W pełni zgadzam się z profesorem, iż najlepiej pracuje się z dziećmi małymi, bo to one pozwalają się modelować. Niemniej za profesorem uważam, że nauczyciel powinien zawsze być wzorcem i posiadać talent pedagogiczny.

Moje krótkie doświadczenie pedagogiczne pozwoliło mi zauważyć różnych nauczycieli: – traktujących swój zawód jako niewyczerpane źródło możliwości – czyli takich z talentem pedagogicznym oraz nauczycieli traktujących swój zawód jako „zło konieczne”. Zdaję sobie sprawę z ostrości tych słów, uważam jednak, że taki nauczyciel może lepiej odnalazłby się w innym zawodzie: jako sprzedawca, fryzjer … Wszak to nauczyciel ma bardzo doniosłą rolę do spełnienia. Ma wymodelować człowieka, żywą, wrażliwą, wartościową osobowość.

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz

TEORIA WYCHOWANIA ESTETYCZNEGO

„Sztuka i znajdowanie w świecie piękna oraz zajmowanie się sztuką po dziś dzień uważane jest przez wielu ludzi za rzecz nieproduktywną, a tym samym zbyteczną”. [71] Tak napisał Stefan Szuman w książce pt. „O sztuce i wychowaniu estetycznym”. Natomiast Wincenty Okoń termin: estetyka tak opisuje: „dyscyplina naukowa zajmująca się ogólną teorią sztuki oraz teorią piękna i przeżyć z nim związanych, zajmuje się zarówno teorią tzw. sztuki czystej, jak i sztuki stosowanej. Estetyka zajmuje się, m. in. treścią i formą dzieł sztuki, charakterem przeżyć doznawanych w kontakcie z dziełami artystycznymi, procesami dzieł sztuki, kryteriami wartości estetycznych, społecznymi uwarunkowaniami stosunku do sztuki i odbioru dzieł sztuki, historycznymi, społecznymi i klasowymi uwarunkowaniami twórczości artystycznej”. [72]

W starożytności, na większą skalę, estetyką czy teorią sztuki zajmowali się sofiści. Sofiści uważali, że estetyką jest przede wszystkim poezja sceniczna. Rzeźbę, architekturę czy malarstwo uważali za umiejętność taką samą jak budowanie okrętów czy tkactwo.

Platon, natomiast zapoczątkował dwa różne kierunki w filozofii sztuki:

–     mistyczny,

–     naturalistyczny.

Mistyczne traktowanie sztuki to źródło najgłębszego poznania. Naturalistyczne zaś rozumienie jej to naśladownictwo.

Teoria naturalistyczna była najbardziej rozpowszechnioną w ciągu wielu stuleci teorią estetyczną.

Arystoteles uważał, że sztukę należy traktować jako odtworzenie natury.

Inny filozof, żyjący w XVIII wieku, Immanuel Kant zdefiniował piękno, dzięki systematycznej analizie zjawisk estetycznych. Dla niego piękno jest tym, „co podoba się ani przez wrażenia, ani przez pojęcie, lecz podoba się z subiektywną koniecznością, w sposób powszechny, bezpośredni i zupełnie bezinteresowny”. [73] Estetyka Kanta zawiera poza tym wiele cennych myśli jak: rozróżnianie piękna i wzniosłości, rozróżnianie piękna wolnego i związanego.

Dla Artura Schopenhauera sztuka była drugim źródłem ulgi w cierpieniu, bo pierwszym była moralność. „Wobec sztuki bowiem, wobec piękna zatapiamy się w kontemplacji, w kontemplacji zaś ustaje działanie popędów i woli; kontemplacja jest, jak to Kant spostrzegł, bezinteresowna, wyzbyta pożądań. A przy tym kontemplacja daje nam nie tylko ulgę, ale i najwyższe poznanie, poza nią bowiem ujmujemy tylko zmienne, przepływające obrazy rzeczy, ona zaś zatrzymuje ten przepływ, chwyta w rzeczach to, co stałe, niezmienne; jeżeli są jakieś wieczne idee stanowiące osnowę i wzór rzeczywistości (…) i jeśli można je poznać, to tylko w kontemplacji, w postawie estetycznej, w sztuce”. [74]

W XIX wieku starano się przedstawić jak wytworzyła się wielka różnorodność jej form.

Darwin przedstawiał sztukę jako czynnik selekcji płciowej, Spencer zaś jako rodzaj gry potrzebnej w walce o byt – estetykę rozważano ze stanowiska biologicznego.

Kolejny kierunek badań estetycznych miał postać nie tylko empiryczną, ale i eksperymentalną. Techner po raz pierwszy robił eksperymenty estetyczne. Zasady na jakich opierała się estetyka były psychologiczne, np. „zasada progu” – że jedynie wrażenia o dostatecznej sile działają uczuciowo, albo „zasada współdziałania estetycznego” – że z połączenia wielu źródeł zadowolenia estetycznego powstaje zadowolenie większe niż suma tego zadowolenia, jakie by dało każde źródło z osobna. [75]

Innym kierunkiem, była teoria estetyki psychologicznej, która dążyła do ogólnej teorii przeżyć estetycznych. Wyróżniono, m. in. hedonistyczną – doznawanie przyjemności z przeżyć estetycznych, formalistyczną – przyjemność wywołana jest tylko przez formalne właściwości przedmiotu, funkcjonalistyczną – przyjemność spowodowana jest samą działalnością umysłu, iluzjonistyczną – przeżycia estetyczne są świadomym poddawaniem się złudzeniu i doznawaniem uczuć pozornych.

Estetyka oddzielną dyscypliną naukową stała się dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie jest to ogólna teoria sztuki, badająca treści i formy dzieł artystycznych albo po prostu nauka o pięknie, czyli wychowanie przez sztukę, wcześniej nazywane wychowaniem estetycznym.

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz

WOLNOŚĆ W WYCHOWANIU

Podczas Kongresu Pedagogicznego Międzynarodowej Ligi Nowego Wychowania w Locarno, którego uczestnikiem był profesor Stefan Szuman, poruszono temat wolności w wychowaniu. O wolności w wychowaniu mówiono jako:

–     o celu,

–     o środkach wychowania.

Wolność jako cel wychowawczy

  1. Rotten, traktując wolność w sensie celu wychowawczego, uważała, że wolność jest „(…) przeżyciem pierwotnym, dążeniem charakterystycznym dla każdego człowieka (…). Człowiek wolny nie jest istotą, która wyzbyła się wszelkich krępujących ją więzów. Przeciwnie, wolność każdego człowieka jest określona szrankami środowiska fizycznego i społecznego (…). Jednostka żyje dla społeczeństwa i powinna służyć wyższym, nadindywidualnym celom”. [63]

Ferriěre, za Kantem, uważa, że dopiero człowiek dojrzały zyskuje świadomość prawdziwej wolności, nazywa to autonomią. Twierdzi, że wolność to osobiste, wolne potwierdzenie obowiązku. Mówił: „Ku takiej wolności dojrzewa dziecko, mając głos sumienia, to jest dążąc do harmonii wewnętrznej. Harmonia ta daje wolność (…) i póki dziecko i człowiek nie osiągnie tej wolności (…) odczuwa „próżnię”, niższość swej osobowości. Człowiek dorosły – nauczyciel – powinien sam posiadać wolność, wtedy będzie mógł prowadzić wychowanka, który dojrzewa w wolności”. [64]

Ensor wysuwała w swoim przemówieniu postulat nauczyciela – wychowawcy „psychologicznie wolnego”, to znaczy: „aby przezwyciężył sam trudności i proste usterki swej natury, aby stawał przed dziećmi jako człowiek panujący nad swemi kompleksami uczuciowemi, jako człowiek, który usunął choćby podstawowe trudności swego życia wewnętrznego, który nie zaraża swoich wychowanków własną słabością, niezaradnością życiową, spaczeniem swego życia wewnętrznego”. [65]

Duże znaczenie miały również przemówienia doktora Adlera i pastora Pfistera. Uważali, że wolność wewnętrzną można osiągnąć tylko wówczas, gdy panuje nad uczuciową stroną swojego ja. Nie możemy jej jednak zawsze osiągnąć własnym wysiłkiem, dlatego wychowawca musi pomóc wychowankowi – na tym polega wychowanie ku wolności. Zwrócono również uwagę na to, że wychowawca musi w indywidualny sposób podchodzić do dziecka.

Jednak cele, dla jakich pracuje jednostka nie są indywidualne, dopiero w środowisku społecznym zyskują one wartość, bowiem każda jednostka należy do jakiejś grupy społecznej, a każda grupa obiera sobie cel. W ramach działalności grupy jednostka dąży do urzeczywistnienia ideału wolności.

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz

FILOZOFIA WYCHOWANIA STEFANA SZUMANA

Wielu ludzi uważa sztukę za rzecz zbyteczną, niepotrzebną, nie dającą korzyści. Dla nich istotne jest tylko rzeczowe i trzeźwe poznawanie rzeczywistości. Stefan Szuman uważa, że „ci, którzy tak sądzą, wytworzyli sobie jakiś bardzo jednostronny, zacieśniony ideał i wzór człowieka. Możliwości, jakie on posiada w zakresie odzwierciedlenia rzeczywistości, jak też opanowania i przekształcania jej zgodnie z własnymi potrzebami, są znacznie szersze, bogatsze i poniekąd głębsze niż się wydaje”. [49]

Świat postrzegany przez człowieka jest różnorodny. Zróżnicowanie takie zależy od tego: czy go widzi, czy słyszy, czy czuje go, czy poznaje w postaci konkretnych obrazów stanowiących treść żywego spostrzegania rzeczywistości. Doznania człowieka są wyznacznikiem jego stosunku do barwnego, ciekawego, głęboko wrażliwego widzenia światła.

Dla profesora Szumana ogromne znaczenie ma wychowanie estetyczne, które utożsamia on z wychowaniem przez sztukę, a rozumie je jako „rozwijanie zainteresowań do poznawania dzieł wielkich artystów, do wnikliwego zgłębiania ich emocjonalnej i ideowej treści oraz do zdawania sobie sprawy z doskonałości ich ukształtowania i wyrazu”. [50]

To właśnie ma na celu rozszerzenie i pogłębianie świadomości istnienia każdego człowieka, a także nadanie właściwego kierunku jego działalności.

W praktyce wychowania estetycznego Szuman wyróżnia dwie metody. Pierwsza ma służyć wychowaniu i kształceniu odbiorców sztuki i wprowadzaniu ich w świat kultury artystycznej oraz stwarzaniu im warunków do korzystania z tych dóbr. Zaś druga metoda polega na rozwijaniu i pielęgnowaniu twórczej aktywności samych wychowanków, czy to samorodnej, czy inspirowanej i kierowanej. „Walory twórczości własnej dzieci (…) Szuman dostrzega w tym, że umożliwia im ona nabycie takiego doświadczenia, jakie towarzyszy narodzinom i stopniowemu kształtowaniu się utworów plastycznych, muzycznych czy literackich, jakiego zarazem nie można zdobyć gdy się tylko wnika w dzieła malarzy, pisarzy, czy kompozytorów”. [51]

Dzięki wychowaniu estetycznemu uczymy dzieci rozumienia wyrazu i wymowy dzieł sztuki, uczymy docierania poprzez formę do treści dzieł sztuki.

Wychowanie przez sztukę tym różni się od zwykłych zabiegów dydaktycznych i wychowawczych, że uczy spostrzegania, doznawania i odczuwania rzeczywistości, a także pojmowania istoty i celu życia ludzkiego poprzez „pryzmat sztuki”. Według Stefana Szumana postrzeganie rzeczywistości przez „pryzmat sztuki” prowadzi dziecko do poszukiwania, dostrzegania i doznawania piękna. A piękno nie poucza, lecz raduje, nasyca naszą świadomość, zmysły, wyobraźnię i uczucia.

Sztuka uczy nas miłości do tego co szlachetne, uczy nas szczerości, ofiarności, odwagi. „W zwierciadle sztuki przegląda się każdy z nas badając swój wewnętrzny stosunek do prawdy. Sztuka nie jest i nie może być amoralna, tak jak nie jest i nie może być banalna”. [52]

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz

Religijna myśl pedagogiczna

Wśród nurtów pedagogiki zachodniej znaczny wpływ na teorię i praktykę wywierała również religijna myśl pedagogiczna.

Głównym teoretykiem tego kierunku był Wilhelm Foerster, który dążył do „umoralniania jednostek”, by poprawić stosunki międzyludzkie. Czynnikiem podstawowym – zdaniem Foerster’a – jest religijno – moralne odrodzenie ludzkości. Warunkiem tej wewnętrznej zmiany jest kształtowanie silnego charakteru moralnego. Dzięki niemu dokona się również przebudowa społeczna.

Myśl pedagogiczna W. Foerster’a prezentuje kilka założeń: podporządkowanie zadań szkoły celom wychowania moralno – religijnego, wychowanie miało mieć charakter leczniczy; dążono do pojednania ducha pedagogiki nowożytnej z duchem pedagogiki tradycyjnej i chrześcijańskiej.

Wspólną cechą opisanych kierunków jest to, że opisują człowieka w oderwaniu od konkretnej sytuacji społeczno – historycznej. Pedagogika burżuazyjna jest pedagogiką godzenia się z istniejącą rzeczywistością społeczną, jest pedagogiką przystosowania dziecka do istniejących warunków.

Pedagogice tej przeciwstawiła się pedagogika zbudowana na przesłankach materializmu historycznego.

Ogromnego przewrotu w dziejach myśli pedagogicznej dokonała teoria Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, bowiem z człowieka uczyniła istotę historyczną. Człowiek – zdaniem Marksa – zmienia się i przekształca w ciągu swej historycznej materialnej działalności, zmieniając jednocześnie środowisko, w którym żyje.

Z pedagogiki materializmu historycznego wyodrębniły się dwa kierunki:   pedagogika socjaldemokratyczna i pedagogika socjalistyczna.

Twórcą teorii wychowania przez pracę do pracy był pedagog szwajcarski – Robert Seidel. Praca warsztatowa – według Seidel’a – była najlepszym środkiem poznawczym, tworzyła nowe społeczeństwo w duchu demokratycznego socjalizmu.

Głównym teoretykiem pedagogiki socjalistycznej był Stanisław Tieofiłowicz Szacki. Dzięki samodzielnym przemyśleniom doszedł do stworzenia pierwszej szkoły pracy w Rosji. Jako pedagog praktyczny, Szacki doszedł do przekonania, że ani rodzina, ani dotychczasowa szkoła nie potrafiły stworzyć warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju dziecka, może to uczynić tylko szkoła pracy przez stworzenie nowego środowiska. Zabawa, muzyka, praca, lektura – te wszystkie czynniki pomagają dziecku ujawnić jego popędy. Szkoła powinna przetwarzać środowisko, by rozwijało osobowość dziecka.

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz